Music World
Welcome, Guest. Please login or register.
   
  Forgot your password?
 
Find Artists:
 
 
 
Russian versionSwitch to Russian 
Goran Bregović
Music World  →  Lyrics  →  G  →  Goran Bregović  →  Lyrics  →  To Nie Ptak

Goran Bregović Lyrics

"To Nie Ptak" lyrics


W kolorowej sukience krz¹ta siê
Raz po raz odwraca g³owê
Uœmiech œle
Móg³byœ przysi¹c ¿e
Widzia³eœ wczoraj skrzyd³a jej
Jak je chowa³a pod sukienkê
Lecz ona

Ref:
To nie ptak czy nie widzisz?
To nie jest ptak
Ona to nie ptak
To nie jest ptak czy nie widzisz?

Kocham ciebie mówi ka¿dy jej ma³y ruch
Lecz ty wœród kolorowych falban szukasz piór
Bo jesteœ pewien ¿e
Wczoraj widzia³eœ skrzyd³a cieñ
Dlatego klatkê zbudowa³eœ
Lecz ona

Ref:
To nie ptak...

Tego dnia, gdy ciemnoϾ skradnie serce ci
Ona w oknie bêdzie œmiaæ siê lecz przez ³zy
Rozpuœci czarnoœæ w³osów i
Zmieniona w kruka skoczy by
Za chwilê oknem tym powróciæ tu
lecz jako

Ref:
Rajski ptak bo tak chcia³eœ
Jako rajski ptak
Rajski ptak
Jako rajski ptak bo tak chcia³eœ!

blog comments powered by Disqus
© 2011 Music World. All rights reserved.